Fundusze unijne

Home/Fundusze unijne
Fundusze unijne 2017-11-08T10:15:39+00:00

 

Projekty w trakcie realizacji:

2017-2018 „Przygotowanie dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla spółki GOVENA LIGHTING S.A.

poprzez emisję akcji i ich debiut na rynku NewConnect GPW w Warszawie” nr Umowy UDA-POIR.03.01.05-04-0001/17-00.

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

 

Projekty zrealizowane:

2011-2015 „Opracowanie innowacyjnego rozwiązania w zakresie sterowania oświetleniem LED”

nr Umowy UDA- POIG.01.04.00-04-020/11-00. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach PO Innowacyjna

Gospodarka na lata 2007-2013 (www.poig.gov.pl)

 

Projekt POIG.01.04.00-04-020/11-00

Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych

Numer umowy: UDA- POIG.01.04.00-04-020/11-00

Instytucje zaangażowane:

  • Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
  • Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl)
  • Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)
  • Regionalna Instytucja Finansująca: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego (www.tarr.org.pl